Friday, 12 October 2012

Giổ Tồ Sân Khấu Phần 1

Giổ Tổ Sân Khấu Tổ Chức Tại 

Cabramatta Bowling Club, Sydney AustraliaThursday, 30 August 2012

Mùa Lễ Vu Lan


Sunday, 22 April 2012

Tuesday, 17 April 2012

Phoenix Productions: Who To BlameThis is a story about 4 people 
EVERYBODY, SOMEBODY, ANYBODY & NOBODY 
There was an important job to be done,
and EVERYBODY was sure SOMEBODY would do it. ...
ANYBODY could have done it but NOBODY did it.
SOMEBODY got angry about it, because it was EVERYBODY'S job.
EVERYBODY thought that ANYBODY could do it.
But NOBODY realized that EVERYBODY wouldn't do it.
It ended up that EVERYBODY blamed SOMEBODY when NOBODY did what ANYBODY could have done. The End

Who To BlameThe Blame Game !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

This is a story about 4 people 
EVERYBODY, SOMEBODY, ANYBODY & NOBODY 
There was an important job to be done,
and EVERYBODY was sure SOMEBODY would do it. ...
ANYBODY could have done it but NOBODY did it.
SOMEBODY got angry about it, because it was EVERYBODY'S job.
EVERYBODY thought that ANYBODY could do it.
But NOBODY realized that EVERYBODY wouldn't do it.
It ended up that EVERYBODY blamed SOMEBODY when NOBODY did what ANYBODY could have done. The End

Wednesday, 11 April 2012

đi câu cá, chiên cá và ăn cá

http://www.youtube.com/watch?v=FtqGy889Rao

câu cá và chiên ăn liền WOW YUMMMMMMMMMMMM - cau ca
đi câu cá tại Botany Bay và câu đưcợ trên 60 con ca Yellow tail trong 2 tiếng,
Fishing , catch over 60 yellow tail in 2 hours then pan fried Yum Yum Yum

Chia sẻ

đang không biết post cai gỉ hehehehhe,